Clubreglement TVR

Clubreglement TVR (per 16 februari 2023)  

 

Algemeen 

1.1.    Het bestuur beoogt met dit reglement een verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank te waarborgen alsmede gezonde en sportieve huis- en gedragsregels in het clubhuis en op de tennisbanen te bevorderen. 

1.2.    Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij staan vermeld op de drank- en horecavergunning van de vereniging en zijn bevoegd tot het leiding geven aan de uitoefening van de horeca-activiteiten in het clubhuis. 

1.3.    Een barvrijwilliger is een lid van de vereniging dat – op tijden dat er alcoholhoudende drank wordt verstrekt – de barwerkzaamheden in het clubhuis uitvoert. Een barvrijwilliger is tenminste 18 jaar oud en heeft voorafgaand aan de bardienst een toets instructie verantwoord alcoholgebruik (=IVA test) uitgevoerd. 

1.4     Het is voor de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger niet toegestaan om alcohol te nuttigen tijdens de bardienst. Er wordt ook van de barmedewerkers verwacht om niet onder invloed van alcohol te zijn bij aanvang van de bardienst.  

1.5    Iedereen is welkom bij TVR ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid. Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de tennisbaan.  

 

Verantwoorde  alcoholverstrekking 

2.1.    Er wordt geen sterke drank geschonken. 

2.2.    Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank geschonken of verkocht. Het is personen vanaf 18 jaar niet toegestaan alcoholhoudende drank te kopen voor en te laten nuttigen door personen jonger dan 18 jaar. 

2.3.    Leeftijdsgrenzen en schenktijden worden zichtbaar in het clubhuis opgehangen. 

2.4.    De verstrekker van alcoholhoudende drank dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 

2.5.    Aan personen die dronken zijn, wordt geen alcoholhoudende drank geschonken en mag door derden ook geen alcoholhoudende drank worden aangeboden.  

2.6.    Personen die dronken zijn, worden niet toegelaten in het clubhuis.   

 

Sociaal Hygiënische huisregels clubhuis en gebruik van de tennisbanen

3.1.    De openingstijden van het clubhuis passen binnen de drank- en horecavergunning (9.00 – 01.00 (vr./zat. – 03.00, zon. – 23.00 uur); de tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt geschonken vallen binnen de openingstijden. Er mag alleen alcohol geschonken worden vanaf 14:00 uur en een half uur vóór sluitingstijd. Het gebruik van de keuken en de ruimte achter de bar is voorbehouden aan de barmedewerkers.  

3.2.    Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er een leidinggevende dan wel een barvrijwilliger aanwezig. Barvrijwilligers ontvangen van de leidinggevenden ook instructie over de huisregels zoals bedoeld in dit artikel en de sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen van de banen en uit het clubhuis verwijderd worden. 

3.3.    Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis, op het terras of op de tennisbanen. Consumpties in glas zijn niet toegestaan op de tennisbanen. Laat de clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter. 

3.4.    Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 

3.5.    Consumpties worden vooraf afgerekend met een PIN-pas. Contante betaling is niet mogelijk. 

3.6.   Zonder betaling vooraf worden er geen consumpties verstrekt. 

3.7.    Roken in en buiten op het terrein van het clubhuis is niet toegestaan. Rookvrije generatie . 

3.8.    Er zijn geen huisdieren toegestaan in  en buiten het clubhuis of op de tennisbanen. 

3.9.    Een tennisbaan kan uiterlijk drie dagen van tevoren worden gereserveerd voor maximaal een uur. Op de tennisbanen zijn tennisschoenen en passende tenniskleding verplicht. Het is alleen de door het bestuur geselecteerde tennisleraren toegestaan om op de tennisbanen tegen betaling tennisles te geven. 

3.10    Baanreserveringen die niet doorgaan dienen tijdig te worden afgezegd, ook in het geval van slecht weer. Spelen is alleen toegestaan op een baan die vooraf is gereserveerd. Reserveren kan door gebruik te maken van de KNLTB Clubapp. Vóórdat je de baan op gaat meld je je in de kantine. Het is niet toegestaan om een baan te reserveren in de naam van leden die niet daadwerkelijk komen. Van de twee of vier spelers waarvoor een baan is gereserveerd, moet ten minste één van de spelers 5 minuten voor aanvangstijd aanwezig zijn. Indien dat niet het geval is, vervalt de reservering en kunnen andere leden de baan in gebruik nemen. 

3.11    Betreed de banen alleen met schoenen met een daartoe geschikt profiel. Bij opdooi (dooi na een vorstperiode) mag er gespeeld worden op eigen risico. Ligt er sneeuw op de banen dan is het verboden te tennissen. Hang niet aan de netten. Laat geen rommel achter op de banen. Neem geen stoelen mee de baan op, stoelpoten veroorzaken ernstige schade aan het baanoppervlak. Als het te donker wordt om te spelen worden de lampen aangezet door de barmedewerker. Bij gebruik van twee banen wordt men verzocht op de banen naast elkaar te gaan spelen ivm stroombesparing. 

3.12    Speel volgens de regels en wees eerlijk als een bal in of uit is. Jij beslist over in/uitballen aan jóuw kant, je tegenstander aan zijn of háár kant: vertrouw elkaar. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Mocht het nodig zijn dan kun je de vertrouwenspersoon benaderen (zie website). Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden. Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de tennisbaan. Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien.  

 

Vaststellen en wijzigen 

4.1.    Het bestuur legt dit clubreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen van het clubreglement komen op dezelfde wijze tot stand. 

4.2.    Het clubreglement moet worden voorgelegd aan het stadsdeel bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het stadsdeel toetst het clubreglement aan de Drank- en Horecawet. Wijzigingen van het clubreglement worden op dezelfde wijze getoetst door het stadsdeel. 

4.3.    Het clubreglement geldt voor de vereniging vanaf de dag volgend op die waarop het wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering met dien verstande dat de bepalingen inzake alcoholverstrekking in werking treden op hetzelfde moment als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning. 

 

Handhaving, klachtenprocedure en sancties 

5.1.    Het bestuur en de leidinggevenden zijn belast met de algemene leiding van het clubhuis en verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving en dit reglement. Uiteraard hebben ook de leden een eigen verantwoordelijkheid voor sportief en sociaal gedrag.

5.2.    Klachten over de toepassing van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur. Het bestuur onderzoekt de klacht, hoort zo nodig de klager en de beklaagde en kan bij gegrondverklaring van de klacht maatregelen treffen om herhaling te voorkomen. 

5.3.    Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving kan het bestuur bij overtreding van (één van) de regels van dit reglement ten opzichte van betrokkene(n) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en dit reglement. 

5.4.    Bij een overtreding van dit reglement of ongepast gedrag zoals ordeverstoring of belediging van een van de medewerkers of aanwezigen is het de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger toegestaan, na één waarschuwing, bij een volgende overtreding iemand de toegang tot het clubhuis (tijdelijk) te ontzeggen. 

5.5.    Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen sancties als weigering van het schenken van alcoholhoudende drank, tijdelijke schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap en/of (tijdelijk) toegang tot het clubhuis door het bestuur worden opgelegd. 

 

Het bestuur 

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 646 1515

Adres

Kinderdijkstraat 31
1079 GB Amsterdam

KVK-nummer

54250838